دانلود رایگان


پیشینه و مبانی نظری تحقیق وسواس فکری عملی - دانلود رایگاندانلود رایگان پیشینه و مبانی نظری تحقیق وسواس فکری عملی - ‏1‏-‏2‏ اختلال وسواس فکر‏ی -‏ عمل‏ی‏ ‏15 ‏الف ‏ ‏1‏-1-‏2‏ پديدارشناسي اختلال وسواس فكري - عملي‏ ‏15 ...

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 76 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏1‏-‏2‏ اختلال وسواس فکر‏ی -‏ عمل‏ی‏ ‏15‏الف‏ ‏1‏-1-‏2‏ پديدارشناسي اختلال وسواس فكري - عملي‏ ‏15‏ 1-1-1-2‏ ملاك‌هاي تشخيصي‏ ‏16‏ ‏2-1-1-2‏ مطالعات شيوع‌شناختي‏ ‏17‏ ‏3-1-1-2‏ سير و پيش‌آگهي‏ ‏19‏ ‏4-1-1-2‏ الگوي علائم‏ ‏19‏ ‏2-1-2‏ رويكردهاي شناختي به اختلال وسواس فكري - عمل‏ی‏ ‏22‏ ‏1-2-1-2‏ ديدگاه شناختي ‏–‏ رفتاري سالكووسكيس‏ ‏23‏ ‏2-2-1-2‏ ديدگاه شناختي راچمن درباره OCD‏ ‏25‏ ‏3-1-2‏ مفهوم ادغام فکر و عمل (TAF‏)‏ ‏27‏ ‏1-3-1-2‏ ارتباط ادغام فکر و عمل و وسواس فکر‏ی‏ ‏–‏ عمل‏ی‏ ‏28‏ ‏4-1-2‏ حوزه‌ها‏ی‏ اصل‏ی‏ شناخت‌ها‏ی‏ مرتبط با وسواس فکر‏ی‏ ‏–‏ عمل‏ی‏ ‏30‏ ‏1-4-1-2‏ مسئول‏ی‏ت‌پذ‏ی‏ر‏ی‏ افراط‏ی‏ ‏33‏ ‏2-4-1-2‏ اهم‏ی‏ت‏ افکار‏ ‏35‏ ‏3-4-1-2‏ اهم‏ی‏ت‏ کنترل افکار‏ ‏38‏ ‏4-4-1-2 ‏کمال‌گرا‏یی‏ ‏41‏ ‏5-4-1-2‏ ارز‏ی‏اب‏ی‏ ب‏ی‏ش از حد تهد‏ی‏د‏ ‏45‏ ‏6-4-1-2‏ ناتوان‏ی‏ در تحمّل عدم قطع‏یّ‏ت‏ ‏47‏2‏-2 رابطه م‏ی‏ان‏ مذهب و اختلال وسواس فکر‏ی‏ - عمل‏ی‏ ‏49‏ ‏1‏-2-‏2‏ پژوهش‌ها‏یی‏ که نشان‌دهنده رابطه مثبت ب‏ی‏ن‏ مذهب و OCD‏ هستند‏ ‏49‏ ‏2‏-2-2 پژوهش‌ها‏یی‏ که حاک‏ی‏ از عدم وجود رابطه م‏ی‏ان‏ OCD‏ و مذهب هستند‏ ‏53‏ ‏3‏-2-‏2‏ دلا‏ی‏ل‏ احتمال‏ی‏ ناهماهنگ‏ی‌‏ها‏ی‏ موجود در ادب‏ی‏ات‏ پژوهش‏ی‏ در خصوص ارتباط مذهب و OCD‏ ‏55‏3‏-‏2‏ وسواس مذهب‏ی‏ ‏–‏ اخلاق‏ی‏ ‏56‏ ‏1‏-3-‏2‏ ش‏ی‏وع‌شنا‏س‏ی‏ ‏57‏ ‏2‏-3-2 پد‏ی‏دارشناس‏ی‏ وسواس مذهب‏ی‏ - اخلاق‏ی‏ ‏58‏ ‏3‏-‏3‏-‏2‏ وسواس مذهب‏ی‏ ‏–‏ اخلاق‏ی‏ در اسلام‏ ‏60‏ ‏4‏-3-‏2‏ تفاوت رفتار مذهب‏ی‏ سالم با وسواس مذهب‏ی‏ ‏–‏ اخلاق‏ی‏ ‏61‏ ‏5‏-3-‏2‏ وسواس مذهب‏ی‏ ‏–‏ اخلاق‏ی‏ و نشانه‌ها‏ی‏ وسواس فکر‏ی‏ ‏–‏ عمل‏ی‏ ‏63‏ ‏6‏-3-‏2‏ وسواس مذهب‏ی‏ ـ اخلاق‏ی‏ و حوزه‏ٔ‏ شناخت‌ها‏ی‏ مرتبط با وسواس فکر‏ی‏ - عمل‏ی‏ ‏66‏ ‏1‏-‏6‏-‏3‏-‏2‏ د‏ی‏دگاه‏ شناخت‏ی‏ ‏–‏ رفتار‏ی‏ سالکووسک‏ی‏س‏ ‏66‏ ‏2‏-‏6‏-‏3‏-‏2‏ د‏ی‏دگاه‏ اخلاق‏ی‌‏ساز‏ی‏ روز‏ی‏ن‏ ‏67‏ ‏3‏-‏6‏-‏3‏-‏2‏ د‏ی‏دگاه‏ شناخت‏ی‏ راچمن‏ ‏69‏ ‏4‏-‏6‏-‏3‏-‏2‏ ‏وسواس مذهبی ‏–‏ اخلاقی و سبک‌های شناختی مرتبط ‏با وسواس فکري - عملي: ادبيات پژوهشي‏ ‏71‏4‏-‏2‏ ‏نتیجه‌گیری‏ ‏1-2 اختلال وسواس فکری عملی‏1-1-2 پديدارشناسي اختلال وسواس فكري - عملي‏اختلال وسواس فكري ‏–‏ عملي يكي از انواع اختلالات اضطرابي است كه با وجود فكر وسواسي يا عمل وسواسي تعريف مي‌شود. افكار وسواسي عبارتند از افكار، تكانه‌ها يا تصاوير ذهني تكراري و مقاوم كه زماني در طول اختلال براي شخص مزاحم و نامتناسب شمرده مي‌شوند و اضطراب و ناراحتي بارز به وجود مي‌آورند. آنها فقط نگراني‌هاي ساده در مورد مصرف مسائل زندگي واقعي نيستند و شخص مي‌كوشد آنها را ناديده بگيرد، از ذهن خود كنار بزند يا آنها را با فكر يا عملي ديگر خنثي نمايد. اعمال وسواسي عبارتند از رفتارها (مثل شستن دست‌ها و وارسي) و اعمال ذهني (دعا و شمارش) تكراري كه شخص احساس مي‌كند در پاسخ به افكار وسواسي يا مطابقت با اصولي كه فرد ناگزير از انجام دقيق آنهاست، مجبور است انجام دهد. اعمال وسواسي براي خنثي‌سازي يا پيشگيري از ناراحتي يا وقوع يك اتفاق يا رويداد ترسناك طرح‌ريزي مي‌شوند. با اين حال اين اعمال رابطه‌اي واقع‌گرايانه با آنچه قرار است خنثي شده يا از آن پيشگيري شوند ندارند يا آشكارا افراطي هستند.‏افكار وسواسي و اعمال وسواسي هميشه همراه با يكديگر ظاهر نمي‌شوند. 50‏ درصد‏ از مبتلايان به اختلال وسواسي تنها داراي اعمال وسواسي (بدون افكار وسواسي)، و 32‏ درصد‏ آنها تنها داراي افكار وسواسي (بدون اعمال وسواسي) مي‌باشند (ولكووتيزWelkowitz, L. A.‏.‏ ‏ وهمكاران، 2000، به نقل از راچمنRachman, S.‏.‏، 2002). ‏بروز اين وسواس‌ها خارج از اراده فرد است و اضطراب زيادي را موجب مي‌شود.‏15‏ آن دسته از افراد مبتلا كه نسبت به اختلال خود بينش دارند و آن را بيمارگونه و تحميلي مي‌نامند، اصطلاحا مبتلايان به نوع تيپيك‏ typical OCD‏.‏ OCD‏ ناميده مي‌شوند. در واقع، بينش به بيماري يكي از ملاك‌هاي اصلي تشخيص OCD‏ شمرده مي‌شود (انجمن روانپزشكي آمريكا، 2000). اين بيماران معمولا به اختلالات شخصيت مبتلا نيستند، از عملكرد اجتماعي نسبتا خوبي برخوردارند و انگيزه بالايي براي درمان شدن دارند. بر خلاف اين گروه، مبتلايان به نوع آتيپيك OCD‏ .atypical OCD ‏ نسبت به اختلال خود بينش اندكي دارند و آن را بيمارگونه نمي‌دانند. از ديگر ويژگي‌هاي اين گروه، ابتلا به اختلالات شخصيتي، اختلال عمده در كاركردهاي اجتماعي و انگيزه پايين براي درمان شدن است

پیشینه و مبانی نظری تحقیق وسواس فکری عملی


پیشینه و مبانی نظری تحقیق وسواس فکری عملی


دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق وسواس فکری عملی


پیشینه


و


مبانی


نظری


تحقیق


وسواس


فکری


عملی


پیشینه


مبانی


نظری


تحقیق


وسواس


فکری


عملیپیشینه


و


مبانی


نظری


تحقیق


وسواس


فکری


عملی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اختلال وسواس فکری-عملی - فروشگاه آنلاین بازجست(فایل word ...

توضیحات اختلال وسواس فکری-عملی:دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال وسواس فکری-عملی در قالب فایل word قابل ویرایش با منابع فارسی و انگلیسی معتبر.(توضیحات کامل در داخل فایل).. فهرست مطالب. تعریف وسواس

پیشینه و مبانی نظری توانبخشی

پیشینه و مبانی نظری توانبخشیفرمت فایل: ورد(word) _ قابل ویرایش و بخشی از متن تحقیق - , ( -- قابل ویرایش ) تعداد صفحه : 32توانبخشی ﻃﺒﻖﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ(WHO) ﻳﺎ ﺣﺪود 10درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن(650 میلیون نفر) دﭼﺎر ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهش وسواس / فصل دوم پايان نامه ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهش وسواس. مبانی نظری و پیشینه پژوهش وسواس در 41 صفحه همراه با منابع و پیشینه پژوهش. فهرست عناوین. وسواس; ملاکهای تشخیص اختلال وسواس فکری – عملی در انجمن روانپزشکی آمریکا

مبانی نظری :: دانلود فایل

مبانی نظری و پیشینه وسواس فکری عملی مبانی نظری و پیشینه وسواس فکری عملی; فرمت: docx; تعداد صفحه: 76. دسته بندی: وورد.

اختلال وسواس فکری-عملی - سامانه فروش فایل پژوهشگران

اختلال وسواس فکری-عملی: دانلود فایل ورد مبانی و پیشینه نظری اختلال وسواس فکری-عملی در قالب فایل ورد (word) قابل ویرایش با ۳۱ صفحه تنها با قیمت ۱۱۰۰۰ تومان. برای دانلود فایل منوی خرید و دانلود را از همین صفحه کلیک کنید.

مقاله پیشینه تحقیق وسواس فکری عملی | گزارش فایل

مقاله پیشینه تحقیق وسواس فکری عملی. فروشگاه گزارش فایل سیستم همکاری در فروش فایل معلمان با پشتیبانی 24 ساعته و ارائه خدمات با کیفیت به فرهنگیان با امنیت بالا و تضمین پاسخگویی در قبال خدمات ارائه داده شده به همه ی ...

آشنایی با اختلال وسواس فکری- عملی - بانک مقاله و تحقیق و ...

وسواس انواع مختلفی دارد و به‌صورت کلی به دو نوع وسواس فکری و وسواس فکری- عملی تقسیم می­ شود. ... هدف اصلی سایت کمک به پژوهشگرانی است که در بخش ادبیات نظری و پیشینه مطالعاتی تحقیق خود دچار مشکل ...

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره فراشناخت ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق (۱۲۶) کسب درآمد و ثروت (۲۶) پایان نامه کارشناسی ارشد (۲۱۳) طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی (۱۵) پرسشنامه (۱۱) نمونه سوال (۸) تحقیق دانش آموزی و دانشجویی (۵۰)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ACT (درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد مناسب برای پژوهشگران علوم ...

مبانی نظری پایان نامه وسواس فکری عملی بایگانی | راهنمای دانشجو

مبانی نظری و پیشینه تحقیق وسواس فکری عملی قیمت: 6000 تومان دانلود / توضیحات بیشتر. تضمین خرید مطمئن. تمام فایل‌ها بررسی شده و مطابق توضیحات هستند ...

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق وسواس فکری عملی - بهترین فایل

مبانی نظری و پیشینه پژوهش وسواس در 41 صفحه همراه با منابع و پیشینه پژوهش. فهرست عناوین. وسواس; ملاکهای تشخیص اختلال وسواس فکری – عملی در انجمن پیشینه و مبانی نظری وسواس فکری عملی دانلود رایگان مقاله، پروپوزال نویسی ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهش سرمایه فکری (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه با موضوع حافظه (فصل دوم تحقیق) - دانلود e11.ir/مبانی-نظری-و-پیشینه-با-موضوع-حافظه-فصل/ ذخیره شده توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش).

مبانی نظری و پیشینه پژوهش باورهای هوشی و باورهای فکری (فصل ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع تفکر انتقادی - سل یو sellu.ir/product-75353-مباني-نظري-و-پيشينه-تحقيق-با-موضوع-تفکر-انتقادي.aspx ذخیره شده مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع تفکر انتقادی. ...

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق وسواس فکری | درسی فایل

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق وسواس فکری. فروشگاه درسی فایل یک سیستم همکاری در فروش فایل معلمان با پشتیبانی 24 ساعته و ارائه خدمات با کیفیت به فرهنگیان با امنیت بالا و تضمین پاسخگویی در قبال خدمات ارائه داده شده به ...

مبانی نظری پایان نامه وسواس فکری عملی بایگانی | راهنمای دانشجو

مبانی نظری و پیشینه تحقیق وسواس فکری عملی قیمت: 6000 تومان دانلود / توضیحات بیشتر. تضمین خرید مطمئن. تمام فایل‌ها بررسی شده و مطابق توضیحات هستند ...

اختلال وسواس فکری-عملی - فروشگاه آنلاین بازجست(فایل word ...

توضیحات اختلال وسواس فکری-عملی:دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال وسواس فکری-عملی در قالب فایل word قابل ویرایش با منابع فارسی و انگلیسی معتبر.(توضیحات کامل در داخل فایل).. فهرست مطالب. تعریف وسواس

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم کارکرد ...

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم کارکرد خانوادهخصوصیات محصول منابع فارسی و انگلیسی دارد. ارجاع و پاورقی استاندارد دارد. رفرنس دهی استاندارد دارد. کاملترین در سطح اینترنت دارای تحقیقات انجام شده داخلی و ...

سولوشن و مسیر حل مشکل لایت برای huawei y520 - دانلود رایگان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق وسواس فکری عملی ادبیات نظری تحقیق وضعیت حق بر سلامتی در سایه تحریم مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاریخچه ازدواج،عوامل زناشویی و عشق ازدواج

اختلال وسواس فکری-عملی - سامانه فروش فایل پژوهشگران

اختلال وسواس فکری-عملی: دانلود فایل ورد مبانی و پیشینه نظری اختلال وسواس فکری-عملی در قالب فایل ورد (word) قابل ویرایش با ۳۱ صفحه تنها با قیمت ۱۱۰۰۰ تومان. برای دانلود فایل منوی خرید و دانلود را از همین صفحه کلیک کنید.

پیشینه و مبانی نظری تفکر انتقادی

پیشینه و مبانی نظری تفکر انتقادیفرمت فایل: ورد(word) _ قابل ویرایش و بخشی از متن تحقیق - , ( -- قابل ویرایش ) تعداد صفحه : 39تفکر انتقادی تعریف تفکر انتقادی: مربیان بزرگ تفکر را مبنا و اساس تعلیم و تربیت قرار می‌دهند و رشد قوه‌ی ...

وسواس فکری –عملی

به منظور سنجش شدت وسواس فکری و عملی، مقیاس شدت وسواس فکری و عملی Yale-Brown استفاده گردید. یافته ها:در نمرات پس آزمون وسواس فکری و وسواس عملی، بین سه گروه تفاوت معنی داری وجود داشت (010/0 ≥ P).

پایان نامه تاریخچه و مبانی نظری طراحی پارك و باغسازی ...

پایان نامه تاریخچه و مبانی نظری طراحی پارك و باغسازی قسمتی از متن: 1-1- باغهای جهان 1-1-1- بین النهرین (3500 سال قبل از میلاد) بین النهرین یا میان دو رود، جلگه حاصلخیزی بین رودهای فرات و دجله است و یكی ...

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق وسواس فکری عملی

1-3-1-2 ارتباط ادغام فکر و عمل و وسواس فکری – عملی 28. 4-1-2 حوزه‌های اصلی شناخت‌های مرتبط با وسواس فکری – عملی 30. 1-4-1-2 مسئولیت‌پذیری افراطی 33. 2-4-1-2 اهمیت افکار 35. 3-4-1-2 اهمیت کنترل افکار 38

مبانی نظری و پیشینه تحقیق وسواس فکری عملی | راهنمای دانشجو

مبانی نظری و پیشینه تحقیق وسواس فکری عملی شرح مختصر: پدیدارشناسی اختلال وسواس فكری – عملی اختلال وسواس فكری – عملی یكی از انواع اختلالات اضطرابی است كه با وجود فكر وسواسی یا عمل وسواسی تعریف می‌شود. افكار وسواسی ...

تـــــــرانــــس فــــایـــــل

نظری و پیشینه رابطه وسواس فکری عملی و وسواس مذهبی - اخلاقی دانلود چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق ایمان مذهبی و سلامت روان دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری جهت گیری مذهبی

دریافت پرسشنامه وسواس فکری عملی :: بلاگی برای فایل فولدر

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ... مبانی نظری تکنولوژی آموزشی pdf ... با پایایی و روایی و اعتبار بالا و ابزاری مناسب جهت مطالعه ی موضوع وسواس فکری عملی و همچنین تشخیص و سایر فرایند های مرتبط با آن است ...

اختلال وسواس فکری-عملی - فروشگاه آنلاین بازجست(فایل word ...

توضیحات اختلال وسواس فکری-عملی:دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال وسواس فکری-عملی در قالب فایل word قابل ویرایش با منابع فارسی و انگلیسی معتبر.(توضیحات کامل در داخل فایل).. فهرست مطالب. تعریف وسواس

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق وسواس فکری ...

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق وسواس فکری عملی فکری فرمت فایل word وقابل ویرایش تعداد صفحات فایل 25 صفحه شرح مختصری از فایل مبانی تحقیق و وسواس اختلال وسواس فکری – عملی یکی از انواع اختلالات اضطرابی است که با ...

اختلال وسواس فکری-عملی - سامانه فروش فایل پژوهشگران

اختلال وسواس فکری-عملی: دانلود فایل ورد مبانی و پیشینه نظری اختلال وسواس فکری-عملی در قالب فایل ورد (word) قابل ویرایش با ۳۱ صفحه تنها با قیمت ۱۱۰۰۰ تومان. برای دانلود فایل منوی خرید و دانلود را از همین صفحه کلیک کنید.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش باورهای هوشی و باورهای فکری (فصل ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع تفکر انتقادی - سل یو sellu.ir/product-75353-مباني-نظري-و-پيشينه-تحقيق-با-موضوع-تفکر-انتقادي.aspx ذخیره شده مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع تفکر انتقادی. ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق وسواس فکری عملی | راهنمای دانشجو

مبانی نظری و پیشینه تحقیق وسواس فکری عملی شرح مختصر: پدیدارشناسی اختلال وسواس فكری – عملی اختلال وسواس فكری – عملی یكی از انواع اختلالات اضطرابی است كه با وجود فكر وسواسی یا عمل وسواسی تعریف می‌شود. افكار وسواسی ...

کامل ترین فایل بررسی اختلالات وسواس فکری و عملی در کودکان ...

عرض سلام ، ادب و احترام خدمت شما پژوهشگر گرامی، شما به صفحه دانلود ” بررسی اختلالات وسواس فکری و عملی در کودکان و نوجوانان “وارد شده اید . امیدواریم این فایل شمارا به هدف تان برساند./ با تشکر مدیریت سایت کارافرینی فرصت ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت - دبیر فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت. دانشجویان و کاربران گرامی محتوای این فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت می باشد که در قالب word – قابل ویرایش و در 78 صفحه تهیه و تنظیم شده است برای خرید و دانلود فایل به روی گزینه ...

پروپوزال مقایسه آموزش رویکرد گفتگو و تنظیم هیجان در تعارضات دوستانه دانش آموزان مقطع دبیرستان»

پاورپوینت در مورد بهداشت

پاورپوینت در مورد مروری بر مدیریت پسماند در شرکت ملی گاز

پاورپوینت اعتياد

پاورپوینت حسابداري داراييهاي ثابت مشهود

پاورپوینت اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران

تحقیق در مورد خداباوري و اخلاق زيست محيطي

مبانی نظری وپیشینه تحقیق رزشیابی سهام عادی ، روش ها و تکنیک های ارزشیابی

تحقیق در مورد دو و ميداني 39 ص

پاورپوینت تو نیکی می کن و در دجله انداز تفکر و سبک زندگی هشتم