دانلود رایگان


مقايسه هوش هيجاني و جرأت ورزي در دانش‌آموزان دختر و پسر نابينا و عادي - دانلود رایگاندانلود رایگان مقايسه هوش هيجاني و جرأت ورزي در دانش‌آموزان دختر و پسر نابينا و عادي - 1 ‏مقايسه هوش هيجاني و جرأت ورزي در دانش‏‌‏آموزان دختر و پسر نابينا و ع...

دانلود رایگان نوع فایل: word قابل ویرایش 47 صفحه چکیده: پژوهش حاضر، به منظور مقايسه هوش هيجاني و جرأت ورزي در دانش آموزان دختر و پسر نابينا و عادي مقطع متوسطه شهر تهران در سال تحصيلي 85-1384 صورت گرفته است. بدين منظور 180 دانش آموز دختر و پسر ( 120 دانش آموز عادي و 60 دانش آموز نابينا ) به روش نمونه گيري چند مرحله اي تصادفي انتخاب شدند و به پرسشنامه‌هاي هوش هيجاني « بار – ان » و جرأت ورزي گمبريل و ريچي پاسخ دادند. يافته‌هاي پژوهش نشان داد كه بين هوش هيجاني كلي دانش آموزان دختر و پسر عادي و نابينا تفاوت وجود دارد، به طوري كه هوش هيجاني دانش آموزان عادي بيشتر از دانش آموزان نابينا است و نمرات دانش آموزان نابينا در مولفه‌هاي خود آگاهي هيجاني، ابراز وجود، خود شكوفايي، استقلال، روابط بين فردي، ‌حل مسأله، انعطاف‌پذيري، تحمل استرس، كنترل تكانه و شادكامي پايين تر از دانش آموزان عادي است. مقدمه: هوش هيجاني، شكلي از هوش اجتماعي و پيش‌بيني كننده مناسبي در كارآمدي كلي و كارآمدي در حيطه‌هاي خاص نظير عملكرد شغلي است و توانايي كنترل احساسات و هيجانات خود وديگران، تمايز ميان آنها و استفاده از اين اطلاعات براي هدايت تفكر و عمل فرد را در بر مي‌گيرد ( سالووي و ماير، 1990 ). هوش هيجاني با شناخت فرد از خودش و ديگران، ارتباط با ديگران، سازگاري و انطباق با محيط پيرامون كه براي موفق شدن در برآوردن خواست‌هاي اجتماعي لازم است، مرتبط است. هوش هيجاني، توانمندي تاكتيكي در عملكرد فردي است (بار – ان، 2000 ). هوش هيجاني تأثير بسيار زيادي بر شادي و رضايت افراد دارد. كساني كه هوش هيجاني خود را به كار مي‌گيرند و با محيط اطراف خود سازگاري بيشتري دارند، اعتماد به نفس بالايي نشان مي‌دهند و از توانايي خود آگاهند. رابطه مستقيم بين هوش هيجاني و زندگي خوب و سالم نشان مي‌دهد كه توجه به هيجان ها، آگاه بودن و آگاه ماندن از آنها و استفاده از انها در راهنمايي كردن رفتار، اهميت زيادي دارد ( برادبري، گريوز 2005 ). افرادي كه از هوش هيجاني بالايي برخوردارند، از توانش‌هاي اجتماعي موثرتري نيز برخوردارند و به واسطه ي آن روابط بين فردي مطلوبي را ايجاد كرده، مي‌توانند هيجانات خود را درك و ابراز كنند و توانايي درك هيجان‌هاي ديگران را نيز داشته باشند ( سالووي و ماير، 1990 ). با توجه به ا ينكه مهارت‌هاي هيجاني و اجتماعي در ارتباط با ديگران آموخته مي‌شوند و لازمه كسب بسياري از اين مهارت‌ها داشتن قدرت بينايي است، در نتيجه افراد نابينا به واسطه ي نقص بينايي خود، از به دست آودرن چنين تجربياتي محروم هستند. اين تجربيات مي‌توانند تأثير زيادي بر باليدگي هيجاني و تعامل اجتماعي افراد نابينا داشته باشند ( قمراني و جعفري، 1383 ). فهرست مطالب: چکیده مقدمه فصل اول : کلیات بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف نظری و عملی تحقیق اهداف تحقیق هدف کلی اهداف فرعی فرضیه و سئوالات تحقیق متغیرها تعاریف نظری و عملیاتی تحقیق ملاحظات اخلاقی و محدودیتها فصل دوم : پیشینه تحقیق هوش هیجانی تاثیرهیجانها بر ذهن تعریف هوش هیجانی مولفه‌های هوش هیجانی تعریف جرأت ورزی انواع رفتار جرأت مندانه ۱ – رد جرأت مندانه ۲- درخواست جرأت مندانه ۳ – بیان جرأت مندانه نه مقدس مواردی که رفتار جرأت مندانه توصیه نمی شود مهارت‌هایی برای ابراز جرأت مندی پیشینه تحقیق فصل سوم : روش تحقیق جامعه آماری نمونه آماری ابزار اندازه گیری پرسشنامه هوش هیجانی پرسشنامه ی جرأت ورزی گمبریل و ریچی روش تحقیق فصل چهارم : نتایج تحقیق یافته‌های پژوهش فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری بحث و نتیجه گیری منابع منابع و مأخذ: 1. البرتي، رابرت. ايمونز، رايك ( 1983 ). روان شناسي ابراز وجود. ترجمه :‌ مهدي قراچه داغي ( 1374 ). تهران :‌ انتشارات علمي چاپ دوم. 2. امالي، شهره ( 1373 ). بررسي و مقايسه ي ميزان كارآيي روش جرأت آموزي توأم با بازسازي شناختي بر روي برخي از نوجوانان مضطرب اجتماعي پايان نامه ي كارشناسي ارشد. انيستيتو روانپزشكي. 3. ايرانمنش، مطهره ( 1382 ). مقايسه هوش هيجاني دختران عادي و ناشنوا مقطع دبيرستان شهر تهران. پايان نامه ي كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي 4. برادبري، ‌تراويس و گريوز، جين ( 2005 ). هوش هيجاني، مهارت‌ها و آزمون ها. ترجمه ي مهدي گنجي. تهران : ساوالان ( 1384 ). 5. بهرامي، فاطمه ( 1375 ). تأثير روش‌هاي جرأت ورزي به دانش آموزان كم جرأت دختر دبيرستاني با شيوه‌هاي پزشكي، بهناز ( 1373 ). مقايسه ي هوش هيجاني در دختران كم بينا و عادي شهر تهران. پايان نامه ي كارشناسي ارشد. دانشگاه علامه ي طباطبايي. 6. حيدري، مريم و همكاران ( 1384 ). رابطه بين هوش هيجاني، فراشناخت، سلامت روان و پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه همدان مقالات سومين بهداشت رواني دانشجويان. دانشگاه علم و صنعت. 7. دهشيري، غلامرضا ( 1381 )، هنجاريابي پرسشنامه ي هوش بهر هيجاني « بار – ان » در بين دانشجويان دانشگاه‌هاي تهران و بررسي ساختار عاملي آن. پايان نامه ي كارشناسي ارشد دانشگاه علامه طباطبايي. 8. دژكام، نجمه ( 1381 ). بررسي رابطه ي عزت نفس و هوش هيجاني در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي پايان نامه ي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي. 9. زارع، محسن ( 1380 ). سهم هوش هيجاني و هوش عمومي در موفقيت تحصيلي دانش آموزان سال سوم دبيرستان‌هاي شهر شيراز. پايان نامه ي كارشناسي ارشد. دانشگاه علوم پزشكي ايران 10. قمراني، امير. جعفري، حميدرضا ( 1383 ). در آمدي بر هوش هيجاني و نابينايي. مجله ي تعليم و تربيت استثنايي، شماره ي 31 ص 25 تا 30. 11. كاظمي، فرنگيس ( 1378 ). تأثير آموزش جرأت ورزي در ميان جرأت وري و عزت نفس دانش آموزان كم جرأت پسر در ناحيه 1 قم. پايان نامه‌ي كارشناسي ارشد. دانشگاه علامه طباطبايي. 12. لشكري، كبري ( 1381 ). سنجش و اندازه گيري و تهيه آزمون هوش هيجاني و بررسي اعتبار و روايي و نرم يابي آن بر روي دانشجويان دانشگاه‌هاي شهر تهران. پايان نامه ي كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي. 13. مكتبي، غلام حسين ( 1384 ). بررسي رابطه ي بين هوش هيجاني و اضطراب اجتماعي و جرأت ورزي دانشجويان دانشگاه شهيد چمران.

مقايسه هوش هيجاني و جرأت ورزي در دانش‌آموزان دختر و پسر نابينا و عادي


مقايسه هوش هيجاني و جرأت ورزي در دانش‌آموزان دختر و پسر نابينا و عادي


دانلود مقايسه هوش هيجاني و جرأت ورزي در دانش‌آموزان دختر و پسر نابينا و عادي


مقايسه


هوش


هيجاني


ومقايسه


هوش


هيجاني


و


جرأت


ورزي


در


دانش‌آموزان


دختر


و


پسر


نابينا


و


عادي


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


عنوان مقالات سومین سمینار سراسری بهداشت روان دانشجویان ...

بررسي و مقايسه رابطه نگرشهاي مذهبي، سبکهاي اسنادي و سلامت روان در دانشجويان پسر و دختر دانشگاه اصفهان. عليرضا باباداي. الهام فروزنده

امکان دسترسی مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی روان ...

مقايسه هوش اجتماعي، تبيين هاي خوش بينانه و بهزيستي ذهني در دانش آموزان دختر دبيرستان هاي تيزهوشان و عادي اثربخشي آموزش مهارت هاي مديريت استرس بر اضطراب امتحان دانش آموزان مدارس نمونه دولتي ...

تحقیق مقایسه هوش هیجانی و جرات ورزی در دانش‌آموزان دختر و ...

تحقیق مقایسه هوش هیجانی و جرات ورزی در دانش‌آموزان دختر و پسر نابینا و عادی مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۰ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق مقایسه هوش هیجانی و جرات ...

لیست عناوین پایان نامه ها و روش تحقیق(1337 عنوان) صفحه 3 ...

1027 - بررسي مقايسة هوش و هيجان كودكان عادي و كودكان كار و خيابان 54 1028 - بررسي عزت نفس بين زنان متأهل و مجرد 47 1029 - بررسي رغبتهاي شغل دانش‌آموزان دختر ناشنوا و عادي شهر كرج در سال تحصيلي( 75-74) 53

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

بررسي سلامت روان و عزت نفس فرزندان تحت حضانت مادر در مقايسه با فرزندان تحت حضانت پدر در دانش آموزان پسر مدارس راهنمائي شهرستان اسلام شهر فاطمه شعاعي 83/03/25 برآبادي حسين احمد

دانلود مقاله مقايسه هوش هيجانی و جرات ورزی در دانش‌آموزان ...

مقايسه هوش هيجاني و جرأت ورزي در دانش آموزان دختر و پسر نابينا و عادي. اهداف فرعي : بين افراد نابينا و عادي از نظر هوش هيجاني و جرأت ورز ي در مدرسه تفاوت وجود دارد.

پایان نامه های دانشکده روانشناسی

رابطه هوش هيجاني و خلاقيت در دانش آموزان دختر و پسر دبيرستاني شهرستان کرج: خديجه علي مدد سلطاني : فرهاد ماهر: حسن احدي: مقايسه الگوي پاسخ دهي افراد معتاد و معتادين ترک کرده به آزمون رورشاخ

دانشگاه سیستان و بلوچستان - صفحه شخصی محمود شیرازی

63 - محمود شيرازي, رقيه نوري پور لياولي, محمدعلي فردين, غلامرضا ثناگوي محرر, سيمين حسينيان, مقايسه شيوه هاي مقابله با استرس و جرأت ورزي دانش آموزان آموزش ديده در پايگاه هاي بسيج و دانش آموزان ...

مقایسه ی هوش هیجانی و جرات ورزی در دانش آموزان دختر و پسر ...

جامعه ي آماري در اين پژوهش شامل دانش آموزان دختر و پسر عادي 1384 در مدارس آموزش و پرورش دولتي عادي و - و نابينا است كه در سال تحصيلي 85 استثنايي شهر تهران در مقطع متوسطه مشغول به تحصيل ميباشند.

Cv of Faculty Members - Shiraz University

مقايسه هسته کنترل و استرس تحصيلي در بين دانش آموزان دختر و پسر مقاطع راهنمايي و دبيرستان شبانه روزي عشايري و دانش آموزان روزانه شهري شيراز : ۱۳۸۱: سيده مريم حسيني

پایان نامه رابطه هوش هيجاني با سلامت رواني در بين ...

پایان نامه رابطه هوش هيجاني با سلامت رواني در بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي,,پایان نامه رابطه هوش هيجاني با سلامت رواني در بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي

مقايسه هوش هيجاني دو گروهِ مجرد داراي ارتباط و بدون ارتباط ...

لازاروس و فولكمن، به نقل از معصومه منصوري نصرآباد، «بررسي تأثير حل مسأله اجتماعي در هوش هيجاني دانش‌آموزان دختر با پيشرفت تحصيلي ضعيف»، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، ص 21-24.

نمایش مقالات اولین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم ...

بررسي اثر بخشي هوش هيجاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر مقطع دوم متوسطه شهر دهلران در سال تحصيلي ۹۳-۹۲ بررسي مكان كنترل در دانش آموزان پسر دبيرستان شهر سبزوار رابطه بين شيوه هاي ...

عنوان مقالات سومین سمینار سراسری بهداشت روان دانشجویان ...

بررسي و مقايسه رابطه نگرشهاي مذهبي، سبکهاي اسنادي و سلامت روان در دانشجويان پسر و دختر دانشگاه اصفهان. عليرضا باباداي. الهام فروزنده

iauq.ac.ir

مقايسه هوش هيجاني و كيفيت زندگي و ويژگي‌هاي شخصيتي در مردان معتاد و غير معتاد شهرستان شيروان ... " بررسي رابطه فرزند پروريوالدين با جهت‌گيري مذهبي دانش‌آموزان پسر و دختر مقطع متوسطه شهرستان ...

فهرست مقالات دومین کنگره انجمن روانشناسی ایران Second ...

24) مقايسه اثربخشي تكنيك‌هاي ايفاي نقش و سرمشق‌گيري در افزايش جرات‌ورزي دانش‌آموزان / ناصر صبحي قراملكي 25) بررسي اعتبار و پايايي فرم فارسي پرسشنامه باورهاي وسواسي -44 / گيتي شمس

امکان دانلود مقالات کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و ...

مجموعه مقالات کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. مجموعه مقالات

iauq.ac.ir

مقايسه هوش هيجاني و كيفيت زندگي و ويژگي‌هاي شخصيتي در مردان معتاد و غير معتاد شهرستان شيروان ... " بررسي رابطه فرزند پروريوالدين با جهت‌گيري مذهبي دانش‌آموزان پسر و دختر مقطع متوسطه شهرستان ...

دانشگاه سیستان و بلوچستان - صفحه شخصی محمود شیرازی

63 - محمود شيرازي, رقيه نوري پور لياولي, محمدعلي فردين, غلامرضا ثناگوي محرر, سيمين حسينيان, مقايسه شيوه هاي مقابله با استرس و جرأت ورزي دانش آموزان آموزش ديده در پايگاه هاي بسيج و دانش آموزان ...

دانشگاه سیستان و بلوچستان - صفحه شخصی حسین جناآبادی

76 - حسين جناآبادي, مهديه سرحدي, مقايسه هوش هيجاني و سبكهاي دلبستگي دانش آموزان تيز هوش و عادي دوره متوسطه زاهدان, روانشناسي افراد استثنايي. (1393) 4 159-170

پاورپوینت با موضوع توزیع نرمال Normal distribution

پاورپوینت نانوفناوری مواد لیگنوسلولزی

پاورپوینت در مورد ارزش آفريني در سازمانها

پاورپوینت نانوفناوری مواد لیگنوسلولزی

پاورپوینت پروژه روستايی روستای اقر علیا

پروژه كامپيوتر

پاورپوینت برنامه های جاری درحوزه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد

پاورپوینت در مورد محاسبات دارویی

پروژه مالي اصول و طراحي سيستم انبارداري 80 ص

مبانی نظری وپیشینه تحقیق بازار مالی و طبقه بندی بازارهای مالی